คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหนามแท่ง...มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของนโยบายเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเน้นการสร้างสุขภาพแบบบูรณาการ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องและเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีขีดความสามารถในการดำรงชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหนามแท่ง จึงได้มีความมุ่งมั่น พยายามในการพัฒนางานสาธารณสุขทุกด้านเพื่อนำไปสู่การบรรลุสุขภาพดีอย่างยั่งยืน.......
ทั้งนี้ได้พยายามปรับกลยุทธการทำงาน ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิธีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด